Kundservice 08-403 094 90
Öppet alla vardagar kl. 8.30 - 16.30
Prisgaranti
Välj land
Denmark
Sverige
Logo
Välj land
Denmark
Sverige

  Företagsvillkor

  1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
  1.1. De nuvarande företagsvillkoren gäller alla avtal om Monsterbilligt.coms försäljning och leverans av produkter till företagskunder.
  1.2. Företagsvillkoren tillsammans med Monsterbilligt.coms erbjudande till kunden utgör den samlade kontraktsgrunden.
  1.3. Undantag från nuvarande förhållanden ska ske genom separat skriftlig överenskommelse mellan parterna.

  2. ERBJUDANDE OCH KONTRAKT
  2.1. Monsterbilligt.coms erbjudande gäller i 14 dagar efter att erbjudandet lämnades in. Ett bindande avtal om leverans har gjorts när kunden har gett ett konsekvent godkännande av det inlämnade erbjudandet innan tidsfristen löper ut.
  2.2. Ändringar av kontraktet kan endast göras genom en separat skriftlig överenskommelse mellan parterna.

  3. PRIS
  3.1. Alla priser är exklusive moms och leveranskostnad, om inte annat skriftligen har avtalats.
  3.2. Monsterbilligt.com har rätt att ändra ett överenskommet pris om grunden för erbjudandet avsevärt har förändrats. Beräkningsunderlaget inkluderar - men begränsas inte till - löner, materialpriser, offentliga avgifter, kostnader för eventuell användning av underleverantörer etc.
  3.3. Om ett överenskommet pris väsentligen ändras som ett resultat av punkt 3.2 ska kunden kunna säga upp avtalet. Kunden är emellertid skyldig att betala för redan utfört arbete, oavsett om detta ingår i en större uppgift som kunden på grund av prisökningar enligt punkt 3.2 inte vill slutföra.
  3.4. Om kunden önskar utarbetande av skisser, utkast till layouter, färdigt alster, textförslag, provtryck m.m. ska detta arbete redovisas enligt Monsterbilligt.coms nuvarande timpris. Timpriset visas alltid på Monsterbilligt.coms webbplats.
  3.5. Monsterbilligt.com kan också reglera det överenskomna priset om Monsterbilligt.com har varit nödsakad att använda extratimmar på grund av kundens leverans av felaktigt eller olämpligt material, eller om kunden önskar ändra det levererade materialet efter att arbetet har påbörjats. En prisförändring på mer än 10 % måste accepteras av kunden innan arbetet påbörjas.

  4 BETALNING
  4.1. Betalning måste ske inom 14 dagar från fakturadatum, om inte annat skriftligen har överenskommits.
  4.2. Vid försenad betalning är kunden skyldig att betala en ränta på 2 % per påbörjad månad från förfallodagen och tills betalningen sker.
  4.3. Monsterbilligt.com kan när som helst kräva betalning på löpande räkning. Om en begäran om detta först framställs när avtalet har ingåtts kan betalning på löpande räkning endast ske om kundens förhållanden är orsaken till att Monsterbilligt.coms arbete inte kan utföras kontinuerligt.
  4.4. Monsterbilligt.com har också rätt att när som helst kräva att kunden ger en bankgaranti för köpeskillingen. Om Monsterbilligt.com först begär detta efter att avtalet har ingåtts, är Monsterbilligt.com skyldig att gottgöra kunden för kostnaden.
  4.5. Om kunden inte betalar en faktura inom 14 dagar efter mottagandet av ett skriftlig krav har Monsterbilligt.com rätt att säga upp avtalet och kräva att eventuella förluster ersätts av kunden.
  4.6. Kunderna kan välja att betala med kreditkort via "Stripe". De accepterade korten är: Visa, Mastercard och American Express. 

  5 LEVERANS
  5.1. Utlämningsstället är Monsterbilligt.coms affärslokaler på Park Allé 382, ​​2625 Vallensbæk, om inte annat skriftligen har avtalats.
  5.2. Leverans ska ske vid den avtalade tidpunkten, se dock punkt 7.
  5.3. Om det skriftligen har överenskommits mellan parterna att produkten ska skickas till kunden, sker leveransen på kundens bekostnad och risk.

  6. LAGRING
  6.1. Lagringen av den färdiga produkten eller annan egendom som tillhör kunden efter färdigställandet av produkten kan endast göras genom föregående skriftligt avtal med Monsterbilligt.com och mot betalning av detta.

  7. FÖRSENAD LEVERANS
  7.1. Om leveransen av den färdiga produkten är försenad kommer Monsterbilligt.com att informera kunden så snart som möjligt, och om orsakerna till förseningen samt en ny förväntad leveranstid.
  7.2. Om den försenade leveransen beror på kundens förhållanden, åtgärder eller försummelser, har Monsterbilligt.com rätt till en rimlig förlängning av leveranstiden. Ger detta extra kostnader för Monsterbilligt.com, är kunden skyldig att stå för dessa.
  7.3. Monsterbilligt.com har också rätt till förlängning av leveranstiden vid förseningar enligt punkt 10.3.

  8. BRISTER
  8.1. Om kunden upptäcker att det finns några brister i leveransen måste kunden omedelbart reklamera detta. Om kunden inte har reklamerat inom 8 dagar efter leverans bortfaller kundens rätt att åberopa reklamationen.
  8.2. Monsterbilligt.com har rätt att åtgärda en eventuell brist, så till vida det kan ske inom en rimlig tidsperiod. Kunden kan endast häva avtalet om det är fråga om avsevärda fel på det levererade.
  8.3. Monsterbilligt.com ansvarar inte för eventuella fel i det material som kunden själv har levererat eller brister som uppstår ur detta.
  8.4. Monsterbilligt.com ansvarar inte för eventuella fel som kunden inte skriftligen har åberopat, provtryck etc.
  8.5. På CMYK-utskrifter kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5 %, vilket kunden är medveten om men som inte utgör en brist.
  8.6. Det kan också finnas variationer i storlekar på +/- 2 %, vilket kunden är medveten om men som inte utgör en brist.


  9. RÄTTIGHETER
  9.1. Om Monsterbilligt.com har utarbetat skisser, utkast till layouter, provtryck m.m. i samband med utförandet av en uppgift åt kunden, så tillhör de Monsterbilligt.com.
  9.2. Om Monsterbilligt.com, i syfte att utföra en uppgift åt kunden, har utarbetat reproduktions- eller tryckmedia, eller mellanprodukter eller liknande, är dessa Monsterbilligt.coms egendom som kunden inte kan kräva ska lämnas ut. Detta oavsett om kunden har fakturerats separat för utarbetandet av detta. Mellanprodukten/reproduktionsprodukten kommer emellertid endast att lagras i samförstånd med kunden och kommer inte att användas för att utföra arbete åt andra kunder.
  9.3. Kunden ansvarar för de immateriella rättigheter som krävs för Monsterbilligt.coms utförande av uppdraget, inklusive - men inte begränsat till - rättigheter till reproduktion, texter, bilder, ritningar, mönster, former, varumärken, affärsegenskaper etc. Om en tredje part gör anspråk på Monsterbilligt.com till
  följd av kundens avsaknad av rättigheter är kunden skyldig att ersätta Monsterbilligt.com för detta.


  10. ANSVAR
  10.1. Monsterbilligt.com ersättningsansvar kan aldrig överstiga kundens faktiska inbetalning för den specifika beställningen.
  10.2. Monsterbilligt.com ansvarar inte för kundens indirekta förluster, inklusive - men inte begränsat till - förlust av produktion, försäljning, vinst, goodwill, tid etc. i samband med försenad leverans eller brister på det levererade, såvida förlusten inte orsakas av försumlighet eller grov oaktsamhet .
  10.3. Monsterbilligt.com ansvarar inte för underlåtenhet att följa sina skyldigheter på grund av force majeure, inklusive - men inte begränsat till - ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, vandalism, arbetskonflikter etc.

  11. UNDERLEVERANTÖRER
  11.1. Monsterbilligt.com är utan kundens samtycke berättigad att anlita underleverantörer för hela eller delvisa utförandet av en överenskommen uppgift.
  11.2. Monsterbilligt.com ansvarar inte för eventuella brister eller förseningar som orsakats av en underleverantörs brister eller förseningar enligt punkt 10.3.

  12. UPPSÄGNING
  12.1. Avtal om periodiska uppgifter kan sägas upp av vardera parten med tre månaders varsel vid utgången av en månad.

  13. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
  13.1. Parternas överenskommelse regleras av dansk lag.